Restaurering av skog

Restaurering av skog

Vid slutavverkningar tas oftast de bästa delarna av skogsskiftet. Kvar blir svår-avverkede områden och s.k. \“konfliktbestånd\” eller \“rabbskog\” med stor ålders-spridning och eftersetta åtgärder av olika slag. Nettotillväxten i dessa bestånd är ofta låg.

Kvarnmon utför restaureringar av konfliktbestånd.

Metodbeskrivning

  • Gallring av beståndet genomförs med uttag av sågtimmer och energi.
  • Igenvuxna diken avverkas och rensas till ursprungligt djup med grävare.
  • Ett jämt bestånd av lämpiga framtidsträd för avdelningen sparas. Blir oftast en blandskog.
  • Restaurering av vägar och vändplaner.
  • Svagare områder röjs manuellt.
  • Lämpliga områden sparas för naturvård/biotopskydd.
 

Ekonomi

En restaurering av en skogsavdeling kan offtast göras med positivt netto för markägaren då intäkterna för sågtimret och energin täcker kostnader för övriga åtgärder.

Den stora vinsten är att en konfliktavdelning med mycket låg tillväxt omvandlas till produktiv skogsmark.