Energigallring

Energigallring

Kvarnmon AB utför energigallringar med flisning på plats

Med energigallringar menas att gallring sker av ungskogar med uttag av endast ett sortiment “energi” Avverkat material skotas fram till väg där flisning sker på plats. Skotarna har gripsåg som kapar för långa träd för att undvika skador på sparade träd. Flisen transporteras sedan till värmeverk eller till någon av Kvarnmons bioenergiterminaler med traktortåg eller flisbilar.

Några effekter med energigallring jämfört med konventioell gallring där uttag av massaved finansierar aktiviter.

  • Energigallring kan göras mycket tidigare (5-10 år) då man inte behöver vänta på att massaveden ska vara tillräckligt stor.
  • Den stora vinsten med energigallring är att en andra gallring kan göras ca 10 år tidigare och med betydligt större uttag av sågtimmer.
  • Vid energigallring kan alla de allra bästa framtidsträden sparas då ingen massaved behöver tas ut.
  • Mycket snabbare och billigare avverkning då skördaren inte behöver kvista och kapa av träd. Skotningen blir dock dyrare då träddelar är mer skrymmande än stamved.
  • Ingen förröjning krävs.
  • Energigallring är särskilt effektivt om avdelningarna inte tidigare röjts någon gång. ”Eftersatta röjningar”. Vi anser dock att det är mycket god ekonomi att röja ungskogar en första gång. Andra röjningen behöver inte göras om energigallring planeras.

Ekonomi

Är gallringsobjektet ”tunt” innebär åtgärden en kostnad på mellan två till sex tusen kronor per hektar. Är gallringen ”fet” kan den ge ett positivt netto per hektar.
Den stora vinsten för markägaren är dock den snabbare tillväxtstarten för framtidsträden och en snabbare och lönsamare andra gallring med större sågtimmeruttag.

ANM

Vid energigallring börjar vi alltid med att avverka kring igenvuxna diken i avdelningarna så att en grävare sedan lätt kan gränsla och rensa dikena till ursprungligt djup.